Води за питейно-битови цели

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Активна киселинност (рН)  БДС 3424 т.1
Електропроводимост  БДС EN 27888
Обща твърдост ВВЛМ 68
Хлориди ВВЛМ 32
Нитрити ВВЛМ 31
Нитрати ВВЛМ 36
Въглеводороден индекс на нефтопродукти БДС EN ISO 9377-2  

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Химични елементи:
Алуминий , Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Бор, Кадмий, Калций, Хром, Кобалт, Мед, Галий, Индий, Желязо, Олово, Литий, Магнезий, Манган, Молибден, Никел, Фосфор,Калий, Селен, Сребро, Натрий, Стронций,Сяра, Калай, Титан, Волфрам, Ванадий, Цинк и Цирконий
БДС EN  ISO 11885*
Алуминий ВВЛМ 37
Желязо ВВЛМ 34
ВВЛМ 56
Кадмий ВВЛМ 54
Манган ВВЛМ 35
Мед ВВЛМ 57
Никел ВВЛМ 58
Олово ВВЛМ 53
Свободен хлор ВВЛМ 33
Хром ВВЛМ 55 
Цинк ВВЛМ 59
Общ азот ВВЛМ 61 
Общ фосфор ВВЛМ 60
Амониев йон ВВЛМ 38

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Общ брой  аеробни  микроорганизми БДС EN ISO 6222
Колиформи и ешерихия коли БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Сулфит редуциращи клостридии БДС EN 26461-2
Ентерококи БДС EN ISO 7899-2

Месо и месни продукти

Хранителни добавки

Хигиена на контактни повърхности/ смивки

Захар, захарни, сладкарски и шоколадови изделия

Води за питейно-битови цели

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Болести и неприятели по семенния материал

Натриев хлорид технически

Яйца и яйчни продукти

Консерви месни, растителни и месо -растителни