Пчели и пчелни продукти

Серологични и микробиологични изпитвания на материали от животни

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Американски гнилец O.I.E. Manual, раздел 2.2.2, т. 1.3.
Нозематоза O.I.E. Manual, раздел 2.2.4, т. 1.1.

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Месо и месни продукти

Захар, захарни, сладкарски и шоколадови изделия

Води от плувни басейни

Безалкохолни напитки, боза и бутилирани минерални води (натурални, изворни и трапезни)

Мляко и млечни продукти

Пиво

Пчели и пчелни продукти

Натриев хлорид технически

Води за питейно-битови цели