Повърхностни и отпадни води

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Активна киселинност (рН)  БДС 3424 т.1
Обща твърдост ВВЛМ 68
Въглеводороден индекс на нефтопродукти БДС EN ISO 9377-2

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Химични елементи:
Алуминий , Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Бор, Кадмий, Калций, Хром, Кобалт, Мед, Галий, Индий, Желязо, Олово, Литий, Магнезий, Манган, Молибден, Никел, Фосфор,Калий, Селен, Сребро, Натрий, Стронций,Сяра, Калай, Титан, Волфрам, Ванадий, Цинк и Цирконий
БДС EN  ISO 11885*
Кадмий ВВЛМ 54
Мед ВВЛМ 57
Никел ВВЛМ 58  
Олово ВВЛМ 53
Хром ВВЛМ 55 
Цинк ВВЛМ 59
Общ азот ВВЛМ 61
Общ фосфор ВВЛМ 60

Натриев хлорид технически

Захар, захарни, сладкарски и шоколадови изделия

Фуражи и фуражни компоненти

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

Плодове и зеленчуци – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им (8)

Месо и месни продукти

Животински мазнини

Пиво

Инстантни продукти

Зърнено-житни култури и продукти от преработката им