Повърхностни и отпадни води

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Активна киселинност (рН)  БДС 3424 т.1
Обща твърдост ВВЛМ 68
Въглеводороден индекс на нефтопродукти БДС EN ISO 9377-2

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Химични елементи:
Алуминий , Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Бор, Кадмий, Калций, Хром, Кобалт, Мед, Галий, Индий, Желязо, Олово, Литий, Магнезий, Манган, Молибден, Никел, Фосфор,Калий, Селен, Сребро, Натрий, Стронций,Сяра, Калай, Титан, Волфрам, Ванадий, Цинк и Цирконий
БДС EN  ISO 11885*
Кадмий ВВЛМ 54
Мед ВВЛМ 57
Никел ВВЛМ 58  
Олово ВВЛМ 53
Хром ВВЛМ 55 
Цинк ВВЛМ 59
Общ азот ВВЛМ 61
Общ фосфор ВВЛМ 60

Зърнено-житни култури и продукти от преработката им

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Хигиена на контактни повърхности/ смивки

Хранителни добавки

Месо и месни продукти

Чай, кафе и какао

Болести и неприятели по семенния материал

Консерви месни, растителни и месо -растителни

Пчелен мед и пчелни продукти

Яйца и яйчни продукти